Répondre :

exercice 1 :

 

1)   E = 16x²-25-4x²+8x-5x+10

       =12x²+3x-15

 

2)   E = (4x)²-5²-(4x+5)(x-2)

       =  (4x-5)(4x+5)-(4x+5)(x-2)

       =  (4x+5)(4x-5-x+2)

       = (4x+5)(3x-3)

 

 

3)   E(-1) =12(-1)+3(-1)-15

             = -30

4)  (4x+5)(3x-3)=0 sa veut dire que soit (4x+5)=0 soit  (3x-3)=0

                                                                 x= -5/4    ou   x= 1

TAKE THIS FOR NEXT